نرم افزاری

نسخه‌هایی که قفل سخت‌افزاری ندارند

توجه!!! کاربرانی قفل سخت افزاری ندارند باید فقط این نسخه را نصب کنند و نسخه دیگری را نصب نکنند!!!

سخت افزاری

نسخه‌هایی که قفل سخت‌افزاری دارند

توجه!!! کاربرانی قفل سخت افزاری دارند باید فقط این نسخه را نصب کنند و نسخه دیگری را نصب نکنند!!!

این یک قفل سخت افزاری است.

۱۳۹۹-۰۵-۰۷